Rozbaleno Vráceno

Ochrana osobních údajů


Obecné informace k ochraně osobních údajů

I.
Preambule

Ve smyslu ustanovení čl. 12 odst. 1 ve spojení s ustanovením čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR") poskytujeme následující informace o zpracování osobních údajů.

II.
Správce osobních údajů

Společnost SETOS spol. s r.o., IČ: 463 52 163, se sídlem Nord Park hala č. 9, K Bílému vrchu 2978/5, 193 00 Praha 9, email: setos@setos.cz nebo společnost SETOS Retail spol. s r.o., IČ: 241 70 682, se sídlem Nord Park hala č. 9, K Bílému vrchu 2978/5, 193 00 Praha 9, email: obchod@iSETOS.cz (společně dále jen "SETOS"), zpracovávají v rámci své činnosti osobní údaje způsobem stanoveným dále v tomto dokumentu.

III.
Způsob zpracování osobních údajů

SETOS klade důraz na ochranu jím zpracovávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá jak manuálně, tak prostřednictvím elektronických informačních systémů osobami, které jsou k tomu přímo pověřeny, jsou za tímto účelem zvláštně proškoleny a podléhají povinnosti mlčenlivosti.

SETOS nevyužívá v rámci zpracování osobních údajů tzv. automatizované rozhodování (včetně profilování), tedy předvídání aspektů v chování osob prostřednictvím výpočetní techniky.

IV.
Doba uložení osobních údajů

SETOS zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, a to po dobu, po kterou jsou nezbytně potřebné, případně by mohly být potřebné pro ochranu oprávněných zájmů SETOS, případně po dobu stanovenou právními předpisy k jejich zachování.

Doba zpracování pro daný účel je uvedena u jednotlivých účelů zpracování.

V.
Práva osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány

Osoba, jejíž osobní údaje jsou ze strany SETOS zpracovávány, je oprávněna:

 1. odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů;
 2. žádat SETOS o sdělení, zda o něm zpracovává osobní údaje, a o poskytnutí konkrétních informací - účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, plánovanou dobu uložení či kritéria pro její stanovení, a další;
 3. požádat o opravu a doplnění osobních údajů v případě jejich nepřesnosti či neaktuálnosti (tzv. právo na opravu);
 4. žádat o výmaz osobních údajů (jejich likvidaci a další nezpracovávání) v případě, že:
  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
  2. odvolá souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  3. vznese oprávněnou námitku proti zpracování z důvodu oprávněných zájmů správce osobních údajů;
  4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  5. nebyl-li dán rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí;
  6. tak stanoví právní povinnost vyplývající z českého právního řádu či z práva EU;
 5. požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, pokud:
  1. popírá jejich přesnost;
  2. je jejich zpracování protiprávní, ale namísto výmazu je požadováno pouze jejich omezení;
  3. SETOS je již nepotřebuje pro účely zpracování, ale osoba, které se týká, je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. vznesla námitku proti zpracování, o které ještě nebylo ze strany SETOS rozhodnuto;
 6. žádat SETOS o poskytnutí osobních údajů, které o ní zpracovává, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, za účelem jejich poskytnutí jinému správci, avšak pouze v případě, že je jejich zpracování založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě smlouvy a zároveň, že se jejich zpracování provádí automatizovaně (tzv. právo na přenositelnost údajů);
 7. právo podat proti zpracování osobních údajů na základě ochrany oprávněných zájmů SETOS námitku;
 8. právo podat proti SETOS stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

VI.
Závěrečné ustanovení

Další informace, které je SETOS povinen poskytovat subjektům údajů jsou uvedeny jednotlivě ke každému účelu zpracování.

SETOS spol. s r.o.

SETOS Retail spol. s r.o.


Zpracování OÚ za účelem odbavení objednávky na e-shopu a plnění smlouvy

 • Česká pošta, s.p., sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, IČ 47114983
 • DPD s.r.o., sídlem Turovec 51, 391 21 Turovec, IČ 06540996
 • případné další přepravní společnosti
 • externí poskytovatelé služeb – účetních, právních, či jiného poradenství

V rámci úspěšného odbavení objednávky a naplnění smlouvy odeslané klientem z webu www.obchod-samsung.cz zpracovává správce OÚ osobní údaje zákazníka nezbytně nutné pro zpracování objednávky a splnění smlouvy, a to zejména jméno, příjmení, dodací a fakturační adresu, telefonní kontakt a e-mail. Tyto údaje jsou správcem uchovávány po dobu nezbytně nutnou, a to až 15 let od provedení objednávky. Údaje jsou evidovány v interním systému správce, ke kterému mají přístup pouze oprávněné osoby.


Zpracování OÚ za účelem zasílání reklamních sdělení

Zpracování osobních údajů je prováděno na základě uděleného souhlasu zákazníka.

Pokud zákazník udělí souhlas se zasíláním reklamních sdělení, jsou společní správci OÚ, společnost SETOS spol. s r.o. a SETOS Retail spol. s r.o., v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů oprávněn zákazníkovi zasílat reklamní sdělení v podobě informačních newsletterů, kterými zákazníka informuje o novinkách, akcích, produktech a službách, které nabízí. Zákazník se může z odběru těchto newsletterů kdykoliv odhlásit pomocí odkazu umístěného v každém z newsletterů nebo odesláním požadavku níže. Správce OÚ k účelu zasílání reklamních sdělení využívá jméno, příjmení, e-mail zákazníka a informace o zakoupeném zboží. Tyto údaje jsou správcem OÚ uchovávány po dobu existence společnosti správce, případně do doby odvolání souhlasu, a správce OÚ je povinen zajistit jejich aktuálnost. Údaje jsou evidovány v interním systému správce, ke kterému mají přístup pouze oprávněné osoby.


Změnit nastavení souhlasů

Po odeslání Vám na uvedenou e-mailovou adresu zašleme odkaz, po jehož prokliknutí budete moci upravit souhlasy.

a 1x denně Vás budeme informovat o novém zboží, samozřejmě pokud nějaké nové zboží přidáme :-)